zachowek

Rodzina

Czym jest zachowek, komu przysługuje i jak go obliczać?

Kiedy mowa o dziedziczeniu, nieuchronnie pojawia się temat zachowku – jednej z fundamentalnych koncepcji w polskim prawie spadkowym. Zachowek stanowi istotny element zabezpieczający interesy najbliższych krewnych spadkodawcy, zwłaszcza w sytuacjach, gdy są oni pominięci w testamencie. W naszym artykule rozwijamy kwestię zachowku, tłumacząc jego naturę, warunki, pod którymi jest przysługujący, a także sposób jego obliczania.

Prawo do zachowku często budzi liczne pytania i wątpliwości, zarówno wśród spadkobierców, jak i osób bezpośrednio dotkniętych testamentowym rozdysponowaniem majątku. Czy jest to prawo przysługujące każdemu krewnemu? Jakie są jego ograniczenia? Jak oblicza się jego wysokość? Odpowiedzi na te i inne pytania są kluczowe dla zrozumienia mechanizmów prawnych, które kształtują nasze prawa i obowiązki w kontekście spadków.

Co to jest zachowek?

Rozmawiając o spadku, często pojawia się pytanie o zachowek. To pojęcie, które w praktyce prawniczej odnosi się do pewnego rodzaju zabezpieczenia finansowego dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, którzy mogli zostać pominięci w testamencie. Zachowek to swego rodzaju gwarancja, że bliscy spadkodawcy, tacy jak dzieci, małżonek czy rodzice, nie zostaną całkowicie wykluczeni z korzyści majątkowych po śmierci swojego krewnego.

Definicja i przepisy prawne

Zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego, zachowek jest prawnym uprawnieniem, które pozwala określonym członkom rodziny spadkodawcy na otrzymanie określonej części wartości majątku, który by przysługiwał im w przypadku dziedziczenia ustawowego (czyli dziedziczenia na podstawie przepisów prawa, a nie testamentu). Obejmuje to zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka oraz rodziców spadkodawcy.

Kto może ubiegać się o zachowek?

Prawo do zachowku przysługuje najczęściej dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom zmarłego. Jest to sposób na to, aby zapewnić im pewną minimalną część spadku, nawet jeśli w testamencie zostali pominięci. Nie oznacza to jednak, że automatycznie dostają oni wyznaczoną kwotę pieniężną. Wysokość zachowku zależy od wielu czynników, w tym od wartości pozostawionego majątku.

Prawo do zachowku

Zachowek nie jest automatycznie przysługującym prawem dla każdego krewnego. Aby móc ubiegać się o zachowek, muszą zostać spełnione określone warunki. Kluczowym momentem jest sytuacja, gdy spadkodawca w swoim testamencie pominął bliskich krewnych lub znacząco ograniczył ich udział w spadku.

Kiedy można żądać wypłaty zachowku?

 1. Pominięcie w testamencie – Najczęstszym przypadkiem, gdy zachowek staje się aktualny, jest sytuacja, gdy spadkodawca w testamencie całkowicie pominął bliskich krewnych, na przykład dzieci lub małżonka.
 2. Nierówny podział majątku – Zachowek może być również żądany, gdy spadkodawca przekazał większość majątku jednemu z krewnych, pozostawiając pozostałych z niewielką lub żadną częścią.
 3. Darowizny za życia spadkodawcy – W niektórych przypadkach, jeśli spadkodawca przekazał znaczne wartości majątkowe komuś innemu w drodze darowizny jeszcze za swojego życia, uprawnieni krewni mogą ubiegać się o zachowek, aby zrównoważyć wartość tego, co odziedziczyliby w normalnych warunkach.

Jakie są ograniczenia?

Nie każdy jest uprawniony do żądania zachowku. Ograniczenia wynikają z pokrewieństwa i stopnia bliskości zmarłego:

 • Zstępni – Dzieci, wnuki i dalsi potomkowie zmarłego mają pierwszeństwo w prawie do zachowku.
 • Małżonek – Wdowiec lub wdowa po zmarłym również mogą ubiegać się o zachowek.
 • Rodzice – Jeśli spadkodawca nie pozostawił zstępnych ani małżonka, wtedy prawo do zachowku mogą mieć rodzice.

Kiedy zachowek nie przysługuje?

Istnieją także sytuacje, kiedy prawo do zachowku jest wyłączone. Na przykład, jeśli spadkodawca wyraźnie wydziedziczył daną osobę w testamencie, to taka osoba nie ma prawa do żądania zachowku. Dodatkowo, jeśli potencjalny uprawniony do zachowku wykaże zachowania, które według prawa dyskwalifikują go od dziedziczenia (na przykład poważne naruszenie obowiązków rodzinnych), również może stracić prawo do zachowku.

Zachowek po rodzicach i innych krewnych

Zrozumienie zasad dotyczących zachowku po rodzicach i innych krewnych jest istotne, aby móc właściwie ocenić swoje prawa i możliwości w przypadku dziedziczenia.

Zachowek po rodzicach

 • Jeśli spadkodawca nie uwzględnił rodziców w swoim testamencie, oni mają prawo ubiegać się o zachowek.
 • Warto pamiętać, że rodzice są brani pod uwagę jako uprawnieni do zachowku tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych ani małżonka.

Zachowek po dziadku lub babci

 • Zachowek po dziadku lub babci jest mniej powszechny, ponieważ zwykle prawa do dziedziczenia i zachowku koncentrują się na bliższych członkach rodziny, jak dzieci i małżonkowie.
 • Dziadkowie mogą jednak zostać uwzględnieni w przypadku braku innych spadkobierców ustawowych.

Zachowek po ojcu gdy matka żyje

 • W przypadku, gdy matka żyje, ale ojciec zostawił testament pomijający ją, ma ona prawo do ubiegania się o zachowek.
 • Warto zwrócić uwagę na fakt, jak majątek był podzielony między małżonków, ponieważ może to wpływać na obliczenie wysokości zachowku.

Każda sytuacja rodzinna jest unikalna, a prawo do zachowku oraz jego wysokość mogą się znacząco różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Ważne jest, aby każdy przypadek analizować z uwzględnieniem konkretnych relacji rodzinnych, testamentu oraz ogólnej wartości spadku.

Obliczanie wysokości zachowku

Obliczenie wysokości zachowku to proces, który wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników. Wysokość ta zależy od wartości majątku pozostawionego przez spadkodawcę oraz od udziału, jaki przysługiwałby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Jak obliczać zachowek?

 1. Pierwszym krokiem jest ustalenie łącznej wartości majątku spadkowego. W skład tego majątku wchodzą wszystkie aktywa spadkodawcy, w tym nieruchomości, pieniądze, inwestycje i inne wartościowe przedmioty.
 2. Następnie oblicza się, jaki udział w spadku przysługiwałby uprawnionemu, gdyby dziedziczył zgodnie z przepisami ustawy, a nie na podstawie testamentu. Dla przykładu, jeśli spadkodawca miał dwoje dzieci, każde z nich dziedziczyłoby po połowie majątku w przypadku dziedziczenia ustawowego.
 3. Wysokość zachowku wynosi zazwyczaj połowę wartości udziału, jaki przysługiwałby uprawnionemu w spadku. Oznacza to, że jeśli udział ustawowy wynosiłby 50% wartości majątku, zachowek wynosiłby 25% tej wartości. Istnieją jednak wyjątki – na przykład, gdy uprawniony jest niezdolny do pracy lub jest małoletni, zachowek może wynosić dwie trzecie udziału spadkowego.
 4. Należy również wziąć pod uwagę darowizny dokonane przez spadkodawcę za życia, które mogą zmniejszyć masę spadkową i tym samym wpłynąć na wysokość zachowku.

Przykład:

Załóżmy, że spadkodawca miał majątek wart 200 000 zł. Pozostawił dwoje dzieci, ale w testamencie cały majątek przekazał jednemu z nich. Drugie dziecko, które nie otrzymało nic w testamencie, ma prawo do zachowku. Jego udział ustawowy wynosiłby 100 000 zł (50% wartości majątku), więc jego zachowek wynosiłby 50 000 zł (połowa udziału ustawowego).

Zrzeczenie się zachowku

Zrzeczenie się zachowku to decyzja, która może mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe, dlatego wymaga przemyślanej analizy i często konsultacji prawnej. Istnieją różne powody, dla których ktoś może zdecydować się na taki krok, w tym relacje rodzinne, osobiste przekonania czy kwestie finansowe.

Co to znaczy zrzec się zachowku?

Zrzeczenie się zachowku oznacza rezygnację z prawa do żądania od spadkobiercy wypłaty kwoty, która przysługiwałaby jako zachowek. Jest to zwykle wiążąca decyzja prawna, co oznacza, że raz podjęta, nie może być łatwo cofnięta.

Dlaczego ktoś mógłby zrezygnować z zachowku?

 1. Czasami rodziny dochodzą do porozumienia, w którym jedna osoba zrzeka się swojego prawa do zachowku w zamian za inne ustępstwa lub korzyści, na przykład w postaci konkretnego przedmiotu z majątku spadkowego.
 2. W niektórych przypadkach, aby uniknąć sporów rodzinnych, osoba uprawniona do zachowku może zdecydować się na zrzeczenie, promując w ten sposób harmonię w rodzinie.
 3. Osoby, które są finansowo niezależne lub mają wystarczające środki, mogą zrezygnować z zachowku, uznając, że nie potrzebują dodatkowych środków.

Jakie są konsekwencje zrzeczenia się zachowku?

Zrzeczenie się zachowku jest decyzją, która eliminuje możliwość dochodzenia praw do części majątku spadkowego. To oznacza, że raz rezygnując z tego prawa, osoba nie może w przyszłości zmienić zdania i domagać się swojej części.

Jak formalnie zrzec się zachowku?

Aby zrzeczenie było skuteczne, musi zostać dokonane w odpowiedniej formie prawnej. Zwykle wymaga to sporządzenia odpowiedniego dokumentu, który najlepiej przygotować przy pomocy prawnika. Warto pamiętać, że zrzeczenie się zachowku powinno być świadomą i przemyślaną decyzją, ponieważ jest to decyzja ostateczna i wiążąca.

Aktualizacje prawne i nowości w 2023 r.

Zmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie w 2023 roku, wprowadziły nowe aspekty dotyczące zachowku. Te aktualizacje mają znaczący wpływ na sposób, w jaki zachowek jest obliczany, żądany, a nawet na możliwości zrzeczenia się go.

Nowe prawo w zakresie zachowku

 1. Zrzeczenie się zachowku: Nowe przepisy ułatwiają formalne zrzeczenie się prawa do zachowku, pozwalając na większą elastyczność w rozstrzyganiu spraw spadkowych.
 2. Rozłożenie płatności na raty: Teraz istnieje możliwość rozłożenia wypłaty zachowku na raty, co może być korzystne zarówno dla spadkobiercy, jak i dla osoby uprawnionej do zachowku.
 3. Odroczenie terminu płatności: W niektórych sytuacjach, spadkobierca może poprosić o odroczenie terminu płatności zachowku, co może pomóc w zarządzaniu obciążeniami finansowymi spadku.
 4. Obniżenie wysokości zachowku: W wyjątkowych okolicznościach, sąd może zdecydować o obniżeniu wysokości zachowku, co może mieć miejsce w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

Rozumienie zachowku i jego skutków jest kluczowe dla każdego, kto jest lub może być w przyszłości zaangażowany w proces dziedziczenia. Zachowek stanowi ważny mechanizm ochrony finansowej dla najbliższych członków rodziny spadkodawcy, szczególnie w sytuacjach, gdy są pominięci w testamencie. Mamy nadzieję, że ten artykuł dostarczył wartościowych informacji, które pomogą zrozumieć złożoność i znaczenie zachowku w kontekście prawa spadkowego. Dla tych, którzy stoją przed wyzwaniami związanymi ze spadkiem, zalecamy konsultację z doświadczonym prawnikiem Tatianą Parmą-Murą, który pomoże przejść przez skomplikowany proces spadkowy.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik