jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pozostałe

Jak ogłosić upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka oznacza umorzenie lub znaczną redukcję zobowiązań, które dotyczą osoby fizycznej. Rozwiązanie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej zostało wprowadzone do polskiego prawa 31 marca 2009 roku. Rozwiązanie zyskuje na popularności wśród osób, które nie mogą spłacić swoich długów. Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy podjąć odpowiednie kroki, które opiszemy w tym artykule.

Stworzenie wniosku o upadłość konsumencką

W celu ogłoszenia upadłości konieczne jest przeprowadzenie postępowania przez Sąd Upadłościowy. Cała procedura może trwać do 3 lat. Upadłość konsumencka jest ogłaszana na wniosek osoby fizycznej, który musi zawierać odpowiednie elementy. Konieczne będą dane identyfikujące dłużnika (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania), wskazanie miejsc majątku dłużnika, aktualny i całkowity wykaz majątku. Należy również wskazać okoliczności, które uzasadnią złożenie wniosku. Niezbędne będzie również spisanie wszystkich wierzycieli i listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie dłużnika. Przygotowany wniosek należy złożyć do sądu, który przynależy do miejsca pobytu dłużnika. W sądzie należy wnieść opłatę 30 zł.

Przesłanki do złożenia wniosku

Aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką trzeba spełniać pewne przesłanki. Ustawa wskazuje, że należeć do nich mogą np. długotrwała choroba. Wniosek może złożyć tylko osoba fizyczna, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej lub ją zamknęła. Jeśli taki wniosek chce złożyć przedsiębiorca, musi wcześniej zakończyć prowadzenie działalności. Dopiero od momentu stania się konsumentem będzie mógł się ubiegać o ogłoszenie upadłości. Gdy sąd zamknie postępowanie dłużnik pozbędzie się zadłużenia pochodzącego z zobowiązań prywatnych i z prowadzenia działalności.

Upadłość konsumencka – rozpatrzenie wniosku

Sąd może przeprowadzić postępowanie na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym. Posiedzenie niejawne oznacza wydanie postanowienia bez udziału dłużnika. W przypadku rozprawy sąd uważnie przesłucha dłużnika i dokona analizy wszystkich okoliczności wskazanych we wniosku.

Złożenie zażalenia na decyzję odmowną

W niektórych sytuacjach sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik może wówczas złożyć zażalenie do sądu drugiej instancji. Termin na złożenie zażalenia wynosi tydzień i jest liczony od momentu dostarczenia decyzji sądu. Dokument powinien zawierać zwięzłe uzasadnienie, a koszt jego złożenia to 200 zł.

Sąd drugiej instancji

Po oddaleniu wniosku akta sprawy skierowane są do sądu II instancji. Sąd w posiedzeniu niejawnym zapoznaje się z dokumentem zażalenia. Po analizie sprawy sąd wydaje postanowienie o oddaleniu zażalenia lub przekazaniu sprawy do ponownej weryfikacji. Sprawa jest ponownie weryfikowana przez sąd I instancji.

Lista wierzycieli i likwidacja majątku podczas upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości miejsce mają 2 procesy: zgłaszanie wierzytelności i stworzenie ich listy oraz likwidacja majątku. Postępowanie upadłościowe to przede wszystkim sprzedanie majątku i podział uzyskanych środków między wierzycielami. Sprzedaż majątku prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego komisarza. Zakończenie etapu likwidacji masy upadłości to spieniężenie wszystkich jej składników. Zostaną one wykorzystane do spłaty długów i pokrycia kosztów postępowania. W momencie ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej wstrzymywane są wszystkie działania prowadzone przez komornika.

Spłata wierzycieli

Sąd wyznaczy rozprawę z udziałem upadłego, syndyka i wierzycieli. Na rozprawie zostanie ustalony plan spłaty z uwzględnieniem możliwości zarobkowych upadłego. W postanowieniu sądu znajdą się informacje, w jakim zakresie i jakim czasie upadły ma spłacić pozostałe po podziale majątku zobowiązania. Upadły jest zobowiązany co rok składać w sądzie sprawozdania z wykonywania plany spłaty.

Umorzenie wierzytelności

Gdy upadły wykona wszystkie obowiązki określone w planie spłaty, sąd wyda postanowienie o uznaniu wykonania i umorzeniu wszystkich zobowiązań. Pamiętajmy jednak, że niektóre zobowiązania nie mogą być umorzone np. alimentacyjne. W niektórych sytuacjach sąd może nie ustalać plany spłat i od razu umorzyć zobowiązania upadłego. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej to szansa na wyjście z długów i rozpoczęcie życia na nowo.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik