warunki i skutki upadłości konsumenckiej

Pozostałe

Warunki i skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W obliczu rosnących długów i niemożności ich spłaty, wiele osób zastanawia się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. To rozwiązanie, choć czasami postrzegane jako ostateczność, może być ścieżką do nowego początku finansowego. W tym artykule przyjrzymy się warunkom, jakie należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką, oraz skutkom, jakie niesie ten proces.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procesem prawnym, który umożliwia osobom fizycznym niemogącym spłacić swoich długów uzyskanie ulgi finansowej. Zasady dotyczące upadłości konsumenckiej są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa, a proces ten jest dostępny dla osób, które spełniają określone warunki. Oto kluczowe warunki, które muszą być spełnione, aby osoba mogła ogłosić upadłość konsumencką:

 1. Status konsumenta lub byłego przedsiębiorcy: Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Byli przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką po wykreśleniu z CEIDG i uzyskaniu statusu konsumenta.
 2. Niewypłacalność: Kluczowym warunkiem jest niewypłacalność dłużnika, czyli niemożność regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dla konsumentów wystarczy niewywiązywanie się z zobowiązań wobec jednego wierzyciela przez ponad trzy miesiące, natomiast dla przedsiębiorców wymagane jest istnienie co najmniej dwóch niespłaconych zobowiązań.
 3. Przyczynienie się do niewypłacalności: Jeśli dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub znacząco ją zwiększył, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości.
 4. Wcześniejsze postępowania upadłościowe: Jeśli w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku doszło do umorzenia postępowania upadłościowego lub uchylenia planu spłaty wierzycieli, sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką, chyba że istnieją szczególne względy słuszności lub humanitarne.
 5. Skarga pauliańska: Jeśli w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku dłużnik dokonał czynności prawnej uznanej za pokrzywdzenie wierzycieli (np. darowizna majątku), sąd może odmówić ogłoszenia upadłości.
 6. Wcześniejsze umorzenie zobowiązań: Jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik korzystał z umorzenia zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej, sąd może odmówić ogłoszenia nowej upadłości, chyba że niewypłacalność nastąpiła pomimo należytej staranności dłużnika.
 7. Niezgodność danych z prawdą: Jeśli dane podane we wniosku są niezgodne z prawdą lub niekompletne, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości.
 8. Brak majątku: Posiadanie majątku nie jest wymagane do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 9. Nowelizacja z 2020 roku: Zgodnie z nowelizacją Ustawy prawo upadłościowe, głównym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stwierdzenie niewypłacalności.

Proces sądowy

Po złożeniu wniosku, sprawa trafia do sądu. Sąd analizuje wniosek i może zdecydować o ogłoszeniu upadłości. W tym etapie kluczową rolę odgrywa syndyk, który zarządza likwidacją majątku i dystrybucją środków wierzycielom. Warto pamiętać, że istnieje możliwość odwołania się od decyzji sądu.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to krok, który może przynieść ulgę w sytuacji zaciągnięcia nadmiernych długów, jednak wiąże się z szeregiem konsekwencji prawnych i finansowych. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie redukcji lub umorzenia długów, ale nie zawsze prowadzi to do całkowitego umorzenia zobowiązań. Całkowite umorzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, który mógłby być wykorzystany do spłaty długów.

Kluczowe konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej obejmują:

 • Dłużnik nie może zawierać niektórych umów, które mogłyby zwiększyć jego zadłużenie, ani wziąć kredytu bankowego przez cały okres spłacania zobowiązań.
 • Wynagrodzenie dłużnika może zostać zajęte przez syndyka, nawet jeśli wcześniej zostało zajęte w ramach postępowania egzekucyjnego.
 • Syndyk musi pozostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęcia, aby mógł zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoje i rodziny.
 • Syndyk nie zajmie rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania, takich jak lodówka, pralka czy sprzęt AGD, ani narzędzi potrzebnych do pracy zawodowej.
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa również na sytuację małżonka dłużnika. Wspólny majątek małżonków wchodzi w skład masy upadłościowej i może zostać spieniężony na poczet spłaty długów.
 • Wszystkie postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi są zawieszane, a po ogłoszeniu upadłości – umarzane.
 • Informacja o upadłości konsumenckiej dłużnika zostaje umieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.
 • Dłużnik po ogłoszeniu upadłości napotyka na ograniczenia w zawieraniu niektórych umów i korzystaniu z produktów finansowych.
 • Mimo wielu ograniczeń, upadłość konsumencka daje szansę na nowy początek bez ciężaru długów, pod warunkiem przestrzegania procedur i zasad postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to poważny krok, który może być jednak początkiem drogi do finansowej wolności. Ważne jest, aby podejść do tego procesu z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem. Pamiętaj, że upadłość nie jest końcem, ale szansą na nowy start.

Jeśli rozważasz upadłość konsumencką lub masz pytania dotyczące tego procesu, skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w upadłościach. Pamiętaj, że odpowiednie doradztwo i wsparcie są kluczowe w podejmowaniu tak ważnych decyzji finansowych.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik