błąd medyczny

Odszkodowania

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Medycyna, choć bazuje na wiedzy, doświadczeniu i precyzji, nie jest wolna od błędów. Błędy medyczne mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia pacjentów. Jednak co dokładnie oznacza „błąd medyczny”? Jak różni się od innych niepożądanych zdarzeń medycznych? I co można zrobić, jeśli samemu padło się ofiarą takiego błędu? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, przybliżając problematykę błędów medycznych oraz ich konsekwencji dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej.

Co to jest błąd medyczny?

Błąd medyczny to niewłaściwa decyzja lub działanie, które może prowadzić do niepożądanych skutków zdrowotnych dla pacjenta i które zwykle jest spowodowane zaniedbaniem lub nieuwzględnieniem standardowych procedur medycznych. Może on wynikać z błędnej diagnozy, niewłaściwego leczenia, błędów chirurgicznych, nieodpowiedniego dozowania leków lub innych błędów podczas udzielania opieki zdrowotnej.

Błędy medyczne mogą wystąpić na każdym etapie procesu leczenia i mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak:

 1. Błędy w komunikacji między lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem medycznym.
 2. Brak dostępu do odpowiednich informacji medycznych pacjenta.
 3. Czynniki ludzkie, takie jak zmęczenie, stres czy brak odpowiedniego szkolenia.
 4. Problemy z aparaturą lub sprzętem medycznym.

Błędy medyczne mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia pacjentów, włącznie z trwałym uszkodzeniem ciała, powikłaniami czy nawet śmiercią. Mają one także wpływ na koszty opieki zdrowotnej i mogą prowadzić do postępowań sądowych wobec lekarzy lub placówek medycznych.

Ważne jest, aby placówki medyczne miały procedury mające na celu minimalizację ryzyka błędów medycznych i promowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta. Wiele błędów medycznych jest można uniknąć dzięki odpowiedniej edukacji, szkoleniu i monitorowaniu procedur medycznych.

Czy uważasz, że padłeś ofiarą błędu medycznego? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz prawa i jak możemy Ci pomóc dochodzić sprawiedliwości. Nasza kancelaria prawna oferuje wsparcie w sprawach błędów medycznych.

Jakie są różnice między błędem medycznym a niepożądanym zdarzeniem medycznym?

Błąd medyczny i niepożądane zdarzenie medyczne to dwa terminy używane w medycynie do opisania niekorzystnych sytuacji w opiece zdrowotnej. Choć mogą się one pokrywać, istnieją istotne różnice między nimi:

 1. Błąd medyczny: Jak już wcześniej wspomniano, błąd medyczny odnosi się do sytuacji, w której zachodzi nieprawidłowa decyzja lub działanie, które może prowadzić do niepożądanych skutków zdrowotnych dla pacjenta i które zwykle jest spowodowane zaniedbaniem lub nieuwzględnieniem standardowych procedur medycznych. To jest błąd wynikający z działania lub zaniechania, który mógłby być uniknięty.
 2. Niepożądane zdarzenie medyczne: To niekorzystny dla pacjenta wynik związany z opieką nad nim, ale niekoniecznie spowodowany bezpośrednio przez błąd medyczny. Niepożądane zdarzenie medyczne może wynikać z prawidłowo wykonanej procedury, ale z nieprzewidywalym lub rzadkim skutkiem ubocznym. Innymi słowy, może to być zdarzenie, które wystąpiło mimo właściwej i odpowiedniej opieki medycznej.

Przykład ilustrujący różnicę:

Jeśli lekarz błędnie zdiagnozuje chorobę pacjenta i zastosuje niewłaściwe leczenie, jest to błąd medyczny. Jeżeli jednak pacjent otrzymuje standardowe leczenie dla swojego stanu zdrowotnego, ale doświadcza rzadkiego skutku ubocznego, mówimy o niepożądanym zdarzeniu medycznym, nawet jeśli opieka była prawidłowa.

Jakie kroki należy podjąć, aby zgłosić roszczenie o błąd medyczny?

Zgłoszenie roszczenia o błąd medyczny wymaga przestrzegania pewnych kroków i procedur. Oto ogólny przewodnik, jak postąpić w takiej sytuacji:

 1. Dokumentuj wszystko: Zbierz wszystkie dostępne dokumenty medyczne, w tym karty informacyjne, wyniki badań, recepty i wszelkie inne informacje związane z Twoim leczeniem.
 2. Skonsultuj się z innym lekarzem: W przypadku wątpliwości co do jakości otrzymanej opieki warto skonsultować się z innym lekarzem, aby uzyskać drugą opinię na temat Twojego stanu zdrowia i leczenia.
 3. Zatrudnij prawnika specjalizującego się w błędach medycznych: Wsparcie doświadczonego prawnika może być nieocenione w procesie dochodzenia swoich praw.
 4. Złożenie oficjalnej skargi do placówki medycznej: Możesz rozpocząć od złożenia oficjalnej skargi do placówki medycznej, w której doszło do błędu. Wiele placówek ma procedury rozpatrywania takich skarg.
 5. Zgłoszenie do Rzecznika Praw Pacjenta: Jeżeli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi lub reakcji placówki, możesz skierować sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta.
 6. Rozpocznij postępowanie sądowe: Jeśli nie dojdziesz do porozumienia na wcześniejszych etapach, możesz rozważyć skierowanie sprawy do sądu. Twoje roszczenie powinno być oparte na opinii biegłego lekarskiego, który potwierdzi, że doszło do błędu medycznego.
 7. Bądź świadom terminów przedawnienia: W Polsce roszczenia odszkodowawcze wynikające z błędów medycznych ulegają przedawnieniu po 3 latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak nie może upłynąć więcej niż 10 lat od dnia, w którym doszło do zdarzenia powodującego szkodę.
 8. Rozważ mediację: W Polsce coraz częściej korzysta się z mediacji jako sposobu rozwiązania konfliktów, w tym tych dotyczących błędów medycznych.

Zgłaszanie roszczenia o błąd medyczny może być skomplikowanym procesem, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie, który poprowadzi Cię przez wszystkie etapy dochodzenia swoich praw.

Jak długo trwa proces uzyskiwania odszkodowania za błąd medyczny?

Czas trwania procesu o odszkodowanie za błąd medyczny może być różny i zależy od wielu czynników. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne kwestie, które mogą wpłynąć na długość całego postępowania:

 1. Badanie i przygotowanie sprawy: Prawnik może potrzebować kilku miesięcy, a czasem nawet dłużej, aby dokładnie zbadać sprawę, zebrać odpowiednie dokumenty, uzyskać opinie biegłych lekarzy i przygotować pozwę.
 2. Negocjacje przedprocesowe: Zanim sprawa trafi do sądu, prawnik często podejmuje próby polubownego rozwiązania sprawy z ubezpieczycielem lub placówką medyczną. Ten etap może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 3. Wszczęcie postępowania sądowego: Jeżeli negocjacje nie przynoszą efektu, prawnik może złożyć pozew do sądu. Czas od momentu złożenia pozwu do pierwszej rozprawy zależy od obciążenia sądu, ale może to trwać nawet kilka miesięcy.
 4. Przebieg procesu: Sam proces sądowy, w zależności od skomplikowania sprawy i ilości materiału dowodowego, może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Polskie sądy są często obciążone wieloma sprawami, co może dodatkowo wydłużyć czas oczekiwania na rozprawy.
 5. Apelacje: W przypadku niezadowolenia z wyroku, jedna ze stron może złożyć apelację, co wydłuża całe postępowanie o kolejne miesiące lub nawet lata.
 6. Rozważenia dodatkowe: Czynniki takie jak liczba świadków i biegłych, skomplikowanie sprawy czy też strategia obronna strony przeciwnej mogą wpływać na długość trwania procesu.

Jakie rodzaje odszkodowań są dostępne dla ofiar błędów medycznych?

Osoby, które stały się ofiarami błędów medycznych, mogą domagać się różnych rodzajów odszkodowań. Ogólnie rzecz biorąc, odszkodowania mogą obejmować:

 1. Odszkodowanie za szkodę majątkową: Pokrywa straty finansowe poniesione przez poszkodowanego w wyniku błędu medycznego. Może to obejmować koszty dodatkowego leczenia, rehabilitacji, zakupu leków czy sprzętu medycznego, a także utracone dochody z powodu niezdolności do pracy.
 2. Zadośćuczynienie za krzywdę: Jest to kwota pieniężna przyznawana w związku z doznanym cierpieniem fizycznym i psychicznym. Wielkość zadośćuczynienia jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia i trwałości doznanej krzywdy.
 3. Rentę: Jeśli w wyniku błędu medycznego poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub stał się niezdolny do pracy, może ubiegać się o przyznanie renty. Renta może być przyznawana jednorazowo lub w formie comiesięcznych wypłat.
 4. Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby: Jeśli błąd medyczny doprowadził do śmierci pacjenta, jego najbliżsi mogą domagać się odszkodowania za utracony środek utrzymania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 5. Koszty pogrzebu: W przypadku śmierci pacjenta w wyniku błędu medycznego, rodzina może domagać się zwrotu kosztów związanych z pogrzebem.
 6. Koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego: Jeśli sprawa trafi do sądu, poszkodowany może domagać się zwrotu kosztów sądowych oraz wynagrodzenia dla swojego pełnomocnika.

Kwota odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak stopień i charakter doznanej szkody, okoliczności wypadku, a także sytuacja materialna i życiowa poszkodowanego.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik