zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowania

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie może spotkać człowieka. Szereg negatywnych konsekwencji – zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych – to tylko część problemu. W takim przypadku warto wiedzieć, że istnieje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie, które może przynajmniej częściowo zrekompensować straty. W tym artykule omówimy, jak zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu funkcjonuje w prawie polskim.

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu to trwała lub długotrwała utrata lub pogorszenie zdrowia spowodowane przez wypadek lub zdarzenie, za które odpowiada inna osoba lub instytucja. Może być to na przykład wypadek samochodowy, błąd medyczny czy nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Uszczerbek na zdrowiu obejmuje zarówno szkody fizyczne, jak i psychiczne.

Kiedy można ubiegać się o zadośćuczynienie?

Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie, jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniedbania innej osoby lub instytucji, która ma obowiązek zabezpieczyć Cię przed takim zdarzeniem.

Jakie są rodzaje roszczeń?

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu może obejmować różne rodzaje świadczeń. Do najczęstszych należą:

 • Roszczenie o odszkodowanie obejmujące wszelkie celowo poniesione koszty związane z doznanym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia – będą to zatem przede wszystkim koszty leczenia takie jak – koszty pobytu w szpitalu, konsultacji u specjalistów, dodatkowej opieki pielęgniarskiej, koszty opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie, specjalistycznej diety, oczywiście wydatki na lekarstwa, środki opatrunkowe, koszty zakupu protez lub innych specjalistycznych urządzeń (np. wózka inwalidzkiego), wydatki na rehabilitację itp., koszty opieki i pielęgnacji po wyjściu ze szpitala,
 • Roszczenie o rentę wyrównawczą – roszczenie o rentę wyrównawczą aktualizuje się w razie wystąpienia szkody na osobie o charakterze trwałym. Przesłankami powstania roszczenia są:
 • utrata przez poszkodowanego całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej;
 • zwiększenie się potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenie jego widoków powodzenia na przyszłość. Warunkiem powstania roszczenia jest ziszczenie się przynajmniej jednej z wymienionych przesłanek:
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb zazwyczaj łączy się z rentą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej i obejmuje wynagrodzenie szkody związanej z koniecznością ponoszenia stałych wydatków, np. na opiekę ze strony osoby trzeciej, specjalistyczną dietę, stale zażywane leki itp.
  • Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość obejmuje sytuacje, które pozostają z przesłanką całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej w stosunku krzyżowania – z jednej strony utrata zdolności zarobkowej zazwyczaj łączy się ze zmniejszeniem się widoków powodzenia na przyszłość,
  • Roszczenie o rentę tymczasową – Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, sąd może przyznać poszkodowanemu rentę tymczasową.
 • Roszczenie o zadośćuczynienie – jako forma naprawianie szkody niemajątkowej (krzywdy) przysługuje poszkodowanemu wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawa.

Jak uzyskać zadośćuczynienie?

Proces uzyskiwania zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu może być skomplikowany i wymagać pomocy specjalisty. Pierwszym krokiem jest zawsze skontaktowanie się z doświadczonym prawnikiem, który specjalizuje się w tego typu sprawach.

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu jest ważnym aspektem prawa, który pozwala osobom pokrzywdzonym zrekompensować choć część doznanych szkód. Jeśli doświadczyłeś takiej sytuacji, pamiętaj, że masz prawo do odszkodowania i szukaj pomocy u specjalistów.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik