getin bank

Kredyty

Upadłość Getin Noble Bank S.A. Ważne informację dla „frankowiczów”

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt WA1M/GUp/44/2023.

 

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. wpływa na sposób dochodzenia przez Kredytobiorców roszczeń z tytułu tzw. umów frankowych. Z chwilą ogłoszenia upadłości na kredytobiorcach upadłego Banku ciąży szereg obowiązków. Najważniejszy z nich to:

  • Zgłoszenie swoich wierzytelności do syndyka masy upadłości poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych wraz ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.
  • Oświadczenie o potrąceniu powinni złożyć kredytobiorcy niezależnie od tego czy posiadają już nadwyżkę ponad udostępniony przez Bank kapitał kredytu czy też kapitał nie został jeszcze spłacony.
  • Dotyczy to wszystkich kredytobiorców, zarówno tych, którzy prowadzą spór sądowy z Bankiem, jak również tych którzy jeszcze nie pozwali Banku o ustalenie nieważności umowy, z uwagi na pojawiające się w orzecznictwie rozbieżności.

 

zgloszenie wierzytelnosci getin noble bank

 

 

Zgłoszenie wierzytelności wraz z oświadczeniem o potrąceniu powinno nastąpić do dnia 19 sierpnia 2023 r. Dla kredytobiorców, którzy nie zdążą dokonać zgłoszenia do dnia 19 sierpnia 2023 r., zgłoszenie wierzytelności jest możliwe, wiąże się jednak ono z pewnymi skutkami przede wszystkim finansowymi. Zgłoszenie wierzytelności po terminie wiąże się z  koniecznością poniesienia tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania, które obecnie wynoszą 1 010,42 zł.

Brak zgłoszenia wierzytelności skutkować może uprawnieniem syndyka do dochodzenia od kredytobiorców zwrotu kwoty wypłaconego kredytu bez pomniejszenia o dokonane spłaty przez kredytobiorcę, pomimo iż większość kredytobiorców spłaciła już do upadłego Banku kwoty udostępnionego im kapitału. Najlepiej powyższą sytuację opisać na przykładzie jednego z Naszych Klientów – „frankowicza”:

  • Upadły Bank wypłacił na rzecz Naszego Klienta w 2007 r. kwotę 500.000,00 zł indeksowanej do CHF na budowę domu,
  • Nasz Klient spłacił już do Banku 600.000,00 zł tytułem rat kapitałowo – odsetkowych, ubezpieczeń i innych kosztów około – kredytowych,
  • Nasz Klient w związku z ogłoszoną upadłością Banku i przyjętą przez Sąd Najwyższy tzw: „teorią dwóch kondykcji” powinien w postępowaniu upadłościowym dokonać zgłoszenia wierzytelności w wysokości 600.000,00 zł do syndyka
  • jednocześnie przy zgłoszeniu wierzytelności należy złożyć oświadczenie o potrąceniu kwoty spłaconej w wysokości 600.000,00 zł z kwotą udostępnioną przez Bank w wysokości kapitału na poziomie 500.000,00 zł.
  • brak zgłoszenia wierzytelności i oświadczenia o potrąceniu w powyższym przypadku daje syndykowi potencjalną możliwość dochodzenia od Naszego Klienta zapłaty kwoty 500.000,00 zł tytułem udostępnionego kapitału a kredytobiorcy w postępowaniu sądowym z powództwa syndyka o zapłatę nie będą mogli dokonać już skutecznego potracenia.

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank nie stanowi przeszkody dla dochodzenia przed sądem ustalenia nieważności umowy kredytu, które to postępowanie będzie się toczyć przeciwko Syndykowi.

Biorąc pod uwagę wyżej opisaną sytuację, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientom upadłego Banku, dokonujemy zgłoszeń wierzytelności do syndyka masy upadłości oraz służymy wsparciem prawnym na etapie postępowania sądowego przeciwko Syndykowi i postępowania upadłościowego.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik