klauzle abuzywne

Pozostałe

Czym są klauzule abuzywne w umowach? Przykłady

Współczesny rynek, będący miejscem licznych transakcji konsumenckich, jest pełen wyzwań dla konsumentów. Jednym z głównych problemów, z którymi mogą się oni spotkać, są klauzule abuzywne, czyli postanowienia umowne nieuwzględniane ze względu na ich charakter naruszający dobra konsumenta. W niniejszym artykule przyjrzymy się definicji, skutkom, a także procedurom oceny tych klauzul w świetle prawa polskiego i europejskiego.

Klauzule abuzywne w świetle prawa polskiego

W świetle prawa polskiego klauzula abuzywna jest definiowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z Artykułem 3851 § 1 Kodeksu cywilnego:

„Przez postanowienia umowne nieuwzględniane są postanowienia umów zawieranych z konsumentami, które nie były przedmiotem indywidualnych negocjacji, jeżeli są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta (klauzule niedozwolone).”

W skrócie, klauzula abuzywna (niedozwolona) w umowie konsumenckiej to postanowienie, które:

 • Nie było przedmiotem indywidualnych negocjacji między stronami.
 • Jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 • Rażąco narusza interesy konsumenta.

klauzula abuzywna

Skutki stosowania klauzul abuzywnych w umowach

Stosowanie klauzul abuzywnych w umowach może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, którzy takie klauzule wprowadzają. Oto niektóre z głównych skutków stosowania klauzul abuzywnych:

 1. Nieważność postanowień umownych: Jak wskazuje Artykuł 3853 Kodeksu cywilnego, postanowienia umowne uznane za abuzywne są niewiążące dla konsumenta, co oznacza, że nie mogą być przez niego egzekwowane.
 2. Konieczność przeliczenia świadczeń: W przypadku klauzul abuzywnych dotyczących kredytów lub innych usług finansowych, sąd może nakazać bankowi lub innemu podmiotowi przeliczenie świadczeń w sposób korzystny dla konsumenta.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza: Przedsiębiorca, który wprowadził klauzulę abuzywną, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania konsumentowi za wyrządzone mu szkody.
 4. Ujemne skutki wizerunkowe: Wykrycie klauzul abuzywnych i negatywne decyzje sądowe mogą poważnie uszkodzić wizerunek firmy w oczach klientów oraz opinii publicznej.
 5. Kary administracyjne: W Polsce Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma prawo nałożyć kary na przedsiębiorców stosujących klauzule abuzywne.
 6. Trudności w egzekwowaniu umów: Jeśli sąd uzna pewne postanowienia umowy za abuzywne, przedsiębiorca może napotkać trudności w egzekwowaniu pozostałych postanowień tej umowy.
 7. Koszty prawne: Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule abuzywne, muszą być przygotowani na koszty związane z procesami sądowymi, które mogą być wynikiem skarg konsumentów.
 8. Kwestionowanie innych postanowień umowy: Jeśli jedno postanowienie jest uznane za abuzywne, może to prowadzić do kwestionowania innych postanowień umowy, które mogą być również uznane za niekorzystne dla konsumenta.
 9. Niepewność prawna: Stosowanie klauzul abuzywnych wprowadza niepewność prawną, co może wpływać na stosunki handlowe i zaufanie konsumentów.

Z tych powodów ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi ryzyka związanego z wprowadzaniem klauzul abuzywnych do umów i starali się unikać takich praktyk.

Przykłady klauzul abuzywnych przy kredycie we frankach

Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich były szeroko omawiane w Polsce, zwłaszcza w kontekście klauzul abuzywnych stosowanych przez banki. Wielu konsumentów, którzy zdecydowali się na tego typu kredyty, napotkało na trudności finansowe w wyniku gwałtownych zmian kursów walut.

Poniżej przedstawiam dwa przykłady klauzul, które były uważane za abuzywne w kontekście kredytów we frankach:

1. Klauzula indeksacyjna

Ta klauzula pozwalała bankowi na przeliczanie kredytu z franków szwajcarskich na złote według własnego, wewnętrznego kursu walutowego, który niekoniecznie odpowiadał rzeczywistemu kursowi walutowemu. W praktyce oznaczało to, że bank mógł manipulować kursem walutowym w taki sposób, aby zyskać na różnicy kursowej, co prowadziło do zwiększenia zadłużenia konsumenta.

2. Klauzula o zmiennej marży kredytowej

Niektóre umowy kredytów we frankach zawierały postanowienia umożliwiające bankowi jednostronne zmienianie marży kredytowej bez uzasadnionej przyczyny, co miało wpływ na wysokość raty kredytowej. Konsumenci byli więc narażeni na nieprzewidywalne wzrosty kosztów kredytu, bez możliwości negocjacji czy odwołania się od decyzji banku.

W obu przypadkach sądy polskie uznawały takie klauzule za abuzywne, co prowadziło do ich unieważnienia. Wielu konsumentów zdecydowało się walczyć o swoje prawa w sądzie, co skutkowało koniecznością przeliczenia ich zobowiązań lub rekompensatą za poniesione straty.

Jak uchronić się przed klauzulami abuzywnymi?

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do treści umowy, zwłaszcza jeśli chodzi o potencjalne klauzule abuzywne, konsument ma do dyspozycji szereg sposobów obrony przed takimi praktykami. Oto kilka kroków, jakie można podjąć:

 1. Konsultacja z ekspertem: Pierwszym krokiem powinna być konsultacja z prawnikiem lub radcą prawnym, który może ocenić umowę pod kątem ewentualnych klauzul abuzywnych.
 2. Negocjacje z przedsiębiorcą: Jeśli konsument podejrzewa, że w umowie są klauzule niedozwolone, warto spróbować negocjować z przedsiębiorcą. Często przedsiębiorcy są skłonni do renegocjacji lub wykreślenia spornych klauzul w celu uniknięcia potencjalnych problemów prawnych.
 3. Zgłoszenie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): Jeśli negocjacje zawiodą, konsument może zgłosić sprawę do UOKiK, który ma uprawnienia do oceny klauzul umownych i podejmowania działań wobec przedsiębiorców stosujących klauzule niedozwolone.
 4. Rozstrzygnięcie sporu przed sądem: W skrajnych przypadkach, gdy inne metody zawodzą, konsument może zwrócić się do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nieważności klauzul abuzywnych. Polskie sądy mają kompetencje do oceny klauzul umownych i mogą orzekać ich nieważność.
 5. Mediacje: Zamiast skomplikowanego procesu sądowego, konsument może również rozważyć mediację jako alternatywne rozwiązanie sporu. Mediator może pomóc obu stronom dojść do kompromisu.
 6. Uważne czytanie umów przed ich podpisaniem: Choć to może wydawać się oczywiste, wielu konsumentów nie czyta umów dokładnie przed ich podpisaniem. Zapoznanie się z treścią umowy i poszukiwanie potencjalnych klauzul abuzywnych to podstawowa obrona przed nieuczciwymi praktykami.

Kluczową kwestią jest świadomość prawna konsumenta i gotowość do podjęcia działań w przypadku stwierdzenia klauzul abuzywnych w umowie. W Polsce konsument ma wiele narzędzi prawnych do ochrony swoich praw w obliczu nieuczciwych praktyk przedsiębiorców.

Kancelaria Radcy Prawnego Tatiana Parma-Mura posiada bogate doświadczenie w zakresie klauzul abuzywnych, zwłaszcza w kontekście kredytów we frankach szwajcarskich. Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i od lat pomagamy frankowiczom w walce o ich prawa. Nasza ekipa ekspertów prawnych dokładnie analizuje indywidualne umowy kredytowe pod kątem potencjalnych klauzul niedozwolonych, reprezentuje klientów przed sądami oraz negocjuje z bankami w imieniu poszkodowanych.

Nasza główna misja to zapewnienie, by każdy konsument, który zwróci się do nas o pomoc, mógł czuć się pewnie i chroniony w obliczu skomplikowanych kwestii prawnych. Jeśli masz wątpliwości co do treści Twojej umowy kredytowej lub doświadczyłeś nieuczciwych praktyk ze strony banku, skontaktuj się z nami. Kancelaria Radcy Prawnego Tatiana Parma-Mura jest po to, by pomóc.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik