alimenty

Rodzina

Dochodzenie i egzekwowanie alimentów

Alimentów nie należy traktować jak prezentu. To określona suma pieniędzy, która należy się alimentowanemu, którym zazwyczaj jest dziecko. Sąd orzeka wysokość alimentów i termin płacenia. Gdy zobowiązany do alimentów płaci je w odpowiedniej wysokości i na czas nie ma problemu. Sytuacja staje się problematyczna, gdy zobowiązany nie płaci alimentów i nie można ich wyegzekwować bez udziału odpowiednich służb. Z pomocą przyjdzie wówczas komornik sądowy, który może przeprowadzić egzekucję alimentów. W procesie egzekucji biorą udział różne służby takie jak policja, Urząd Skarbowy czy ZUS.

Obowiązek alimentacyjny

Ten rodzaj świadczenia polega na dostarczeniu uprawnionemu środków majątkowych. Celem jest ochrona sfery ekonomicznej uprawnionego dzięki zapewnieniu środków utrzymania. Obowiązek alimentacyjny wynika z powiązań rodzinnych. W treść obowiązku alimentacyjnego wchodzi zaspokojenie potrzeb w postaci utrzymania, odzieży, obuwia, wypoczynku, kosztów leczenia czy opieki. Środki finansowe zaspokoją więc usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Wysokość alimentów zostanie określona w orzeczeniu sądowym.

Początek egzekucji: sąd

Decyzja o udziale komornika sądowego w egzekucji alimentów zapadnie w sądzie. Werdykt sądu musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności, która wygląda następująco:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Mając orzeczenie uprawniające do wszczęcia egzekucji, można udać się z nim do komornika, który rozpocznie egzekucję. Odpowiedni wniosek trzeba złożyć u komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Złożenie wniosku nie podlega opłacie, a wydatki na postępowanie pokrywa sąd. Do wniosku należy dołączyć odpis orzeczenia sądowego, a na końcu musi znaleźć się podpis. Za niepełnoletnich uprawnionych wniosek składa ich ustawowy przedstawiciel. We wniosku trzeba zawrzeć informacje na temat miejsc zamieszkania obu stron oraz numer rachunku bankowego do przelewu środków. Komornik może przekazywać alimenty również za pomocą przekazu pocztowego. Jeśli dłużnik wpłacał jakiekolwiek alimenty trzeba wskazać, kiedy i jaka była wysokość wpłat. Dzięki temu komornik dokładnie ustali wysokość zadłużenia. Można również zawrzeć informacje na temat miejsca pracy dłużnika i jego majątku. Znacznie przyspieszy to postępowanie komornika.

Jeśli masz trudności z egzekucją alimentów, nasz zespół prawny może Ci pomóc. Dowiedz się, jak efektywnie rozpocząć proces egzekucyjny.

Przebieg postępowania egzekucyjnego

Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego jasno określają, że komornik sądowy ma przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia majątku dłużnika. Nawet nie mając informacji na temat adresu czy miejsca pracy dłużnika można przeprowadzić skuteczną egzekucję dzięki pomocy różnych organów. W dochodzeniu może pomóc policja. Komornik może wspomóc się także ZUS-em, Urzędem Skarbowym, Centralną Ewidencją Pojazdów i innymi instytucjami. Po ustaleniu majątku dłużnika komornik może je zająć. Prawo precyzuje regulacje dotyczące zajęcia majątku na rzecz świadczenia alimentacyjnego. Z wynagrodzenia dłużnika można potrącić nawet 60% wynagrodzenia. Wolna od zajęcia kwota (czyli minimalna płaca za pracę) nie znajdzie w tym przypadku zastosowania.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Gdy dłużnik nie pracuje, ukrywa się i nie ma nieruchomości egzekucja alimentów jest bezskuteczna. W takim przypadku komornik wyda specjalne zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Zaświadczenie to jest wydawane na wniosek uprawnionego lub jego ustawowego przedstawiciela. Dokument można przedstawić w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pozwoli to rozpocząć procedurę w celu uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Uprawniony nie będzie wtedy pobierał alimentów, a inny rodzaj świadczenia, który pozwoli zaspokoić jego podstawowe potrzeby.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik