alimenty rybnik

Rodzina

Komu przysługują alimenty?

Obowiązek utrzymania dziecka przez jego rodziców jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale wynika również z przepisów prawa. Kodeks Rodzinny jasno określa, że obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do momentu osiągnięcia przez nie możliwości samodzielnego utrzymania się. Orzekane przez sąd świadczenie alimentacyjne ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych dziecka.

Czym są alimenty?

Alimenty to bardzo szerokie pojęcie i rozumiane jest nie tylko jako świadczenie pieniężne. Mianem alimentów można również określić osobiste starania rodziców o sprawowanie opieki nad dzieckiem i jego wychowanie. Alimenty to także dostarczenie dziecku niezbędnych przedmiotów materialnych takich jak książki, jedzenie lub ubrania. W praktyce pod tym pojęciem rozumiemy jednak zazwyczaj świadczenie pieniężne. Oznacza to, że rodzic będzie zobowiązany do comiesięcznej zapłaty określonej kwoty na rzecz dziecka.

Czy potrzebujesz pomocy w zrozumieniu, jakie środki utrzymania należą się Twojemu dziecku? Nasza kancelaria może Ci w tym pomóc. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Twoich prawach i obowiązkach.

Kto ma prawo do alimentów?

Wiele osób myśli, że alimenty na dziecko należą się do ukończenia 18 roku życia, czyli osiągnięcia pełnoletniości. Zazwyczaj jednak osiągnięcie 18 roku życia nie będzie oznaczało pozbawienia dziecka prawa do alimentów. Przepisy polskiego prawa podkreślają, że alimenty przysługują do momentu osiągnięcia przez dziecko możliwości samodzielnego utrzymania się. Warto podkreślić, że po 18 roku życia dziecko często kontynuuje edukację i nie jest wówczas w stanie podjąć pracy, która pozwoli na samodzielne utrzymanie. Studenci są zatem uprawnieni do alimentów. Podczas orzekania alimentów sąd weźmie pod uwagę, czy student jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku studiów dziennych będzie to najczęściej niemożliwe. Studia zaoczne lub wieczorowe oznaczają jednak większą możliwość podjęcia pracy. Każdy przypadek studenta ubiegającego się o alimenty zostanie rozpatrzony indywidualnie. Znaczenie ma również miejsce zamieszkania studenta, wysokość opłat za studia i stan zdrowia.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Najważniejszy warunek to wykazanie, że dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko. Można bowiem wykazać, że dziecko nie dokłada wystarczających starań w celu uzyskania samodzielności. Jeśli rodzic pełnoletniego dziecka znajdzie się w ciężkiej sytuacji finansowej ma możliwość zwolnienia od zapłaty alimentów na własne dziecko. Z obowiązku alimentacyjnego zwolniony będzie rodzic, którego dziecko skończyło edukację w szkole i nie poszukuje pracy.

Jak uzyskać alimenty?

Najlepsza możliwa sytuacja ma miejsce wówczas, gdy, osoba zobowiązana do alimentów dobrowolnie wywiązuje się z tego obowiązku. Nie zachodzi wówczas potrzeba wyroku sądu. Często jednak nie udaje się osiągnąć porozumienia w kwestii obowiązku płacenia alimentów oraz ich wysokości. Wówczas należy skierować sprawę do sądu. Początkiem rozpoczęcia postępowania sądowego jest złożenie pozwu o alimenty lub pozwu o ich podwyższenie. W przypadku małoletniego dziecka pozew wnosi jego przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic. Do pozwu należy dołączyć dokumenty, które pomogą uzyskać oczekiwane świadczenie. Należy zatem wykazać potrzeby dziecka za pomocą dokumentów (np. rachunki za dodatkowe zajęcia, ubrania, leki). Czynnikiem wpływającym na wysokość alimentów są możliwości zarobkowe zobowiązanego. W sprawach o alimenty nie musimy korzystać z pomocy prawnika. Warto jednak skorzystać z profesjonalnej pomocy, która umożliwi uzyskanie odpowiedniej wysokości świadczenia. Pomoc prawnika to także ułatwienie procesu, ponieważ może on sporządzać pisma w naszym imieniu. Doświadczony prawnik wie, w jaki sposób napisać skuteczny pozew i jak dochodzić praw do wysokich alimentów.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik