bph

Aktualności

Nieważność umowy kredytowej CHF. Ekspresowa decyzja Sądu

Wydanie Postanowienia o zabezpieczeniu w jeden dzień od dnia wpłynięcia pozwu do Sądu! Cóż za szybkość działania. Ekspresowe działanie Sądu Okręgowego w Krakowie. Pozew o ustalenie nieważności umowy kredytowej wraz z powództwem o zapłatę i wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia wpływa do Sądu w dniu 17 maja 2022 r. Już w dniu 18 maja 2022 r.

Sąd wydaje postanowienie o:

 

1. Udzieleniu zabezpieczenia powodom roszczenia o ustalenie poprzez:

 1. Wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości i terminach określonych umową w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia prawomocnego zakończenia postępowania,
 2. Zakazuje pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
 3. Zakazuje pozwanemu przekazywania informacji o zaprzestaniu spłaty przez powodów rat kapitałowo – odsetkowych do Biura Informacji Kredytowej , Biura Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Długów oraz innych biur informacji gospodarczych.

Następnie w tej samej sprawie już w dniu 22 sierpnia 2022 r. Sąd wydaje Wyrok jak poniżej:

 • Wyrok SO w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie SSO Anna Baran, sygn. akt I C 1400/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. ustalający nieważność umowy kredytu i zasądzający wszystkie wpłaty kredytobiorców na rzecz kredytu w wysokości 232 059,44 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia pozwu pozwanemu. Pozwany Bank został w całości obciążony kosztami postępowania

Przegrana BPH S.A. (dawny GE Money S.A.) przed sądem w Krakowie w 3 miesiące od złożenia pozwu – nieważność umowy kredytu wraz z zasądzeniem wszelkich wpłat dokonanych przez kredytobiorców przez cały okres obowiązywania umowy. Wyroku Sąd:

 1. ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF, zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie BPH S.A.), gdzie kurs kupna określony był w umowie jako średnie kursy złotego ogłaszane w tabeli kursów ,średnich NBP minus marża banku.
 2. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwot wpłaconych do Banku w wysokości: 232.259,44 wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia upływy terminu wyznaczonego w reklamacji. Sąd nie uwzględnił stanowiska, iż odsetki powinny być należne od momentu pouczenia przez Sąd konsumentów o skutkach ustalenia nieważności. Ani dyrektywa 93/13 i orzecznictwo TSUE, ani przepisy krajowe nie uzależniają wymagalności roszczeń konsumenta oraz banku od złożenia przedsiębiorcy oświadczenia przez konsumenta, że otrzymał on wyczerpującą informację o wszystkich skutkach trwałej bezskuteczności umowy. Istotne zatem jest, aby konsument posiadał wiedzę odnośnie do skutków stwierdzenia nieważności umowy, kwestią drugorzędną jest, czy wiedzę tę posiądzie od swojego pełnomocnika, czy sądu.
 3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu w całości

Wygrana cieszy o tyle, iż Sąd nie znajdował podstaw ani do przesłuchania Naszych Klientów – jako powodów ani do przesłuchania świadków Banku tj: pracowników, którzy uczestniczyli w zawarciu umowy kredytowej. Tym samym Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie. W ocenie Sądu składanie wniosków o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków jest niecelowe z uwagi właśnie na znaczny upływ czasu pomiędzy datą zawarcia umowy i datą ewentualnego przesłuchania.

 

Sąd wskazał również, słusznie, iż lektura treści zeznań złożonych przez takich świadków w innych sprawach prowadzonych przez Sąd w obecnym składzie wskazuje, że świadkowie ci – z uwagi na upływ czasu i znaczną liczbę zawartych umów – nie pamiętają przebiegu spotkań z konkretnymi klientami i nie są w stanie przedstawić szczegółów rozmów i treści udzielonych pouczeń. Ich zeznania, sprowadzają się do przedstawienia zalecanej praktyki banku przy zawieraniu tego rodzaju umów względnie przytoczenia treści wewnętrznych regulacji obowiązujących w bankach dotyczących danego rodzaju produktu i niczego istotnego do sprawy nie wnoszą.

Uzasadnienie Wyroku zostało doręczone do Kancelarii już w dniu 13 września 2022 r. a wynika z niego, iż:

 1. Pozwany nie udowodnił, że należycie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku informacyjnego, albowiem nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność, iż zakres informacji o ryzyku walutowym przekazanych powodom przed zawarciem umowy był wystarczający dla uświadomienia im z jakim kredytem mają do czynienia i jakie niebezpieczeństwa są związane z tym produktem
 2. z żadnego z dokumentów przedłożonych przez pozwanego nie wynika informacja o istocie niebezpieczeństwa związanego z kredytem indeksowanym czy denominowanym do waluty obcej tj. nieograniczonego wzrostu wysokości zadłużenia w razie niekorzystnej zmiany kursu waluty. Zaznaczyć również należy, że o kierunku rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy – ze względu rodzaj i charakter żądania oraz jego faktyczne i prawne uzasadnienie – decyduje analiza zawartej umowy pod kątem zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego, a także ocena poszczególnych postanowień tej umowy w świetle kryteriów przewidzianych w art. 3851 § 1 zd. 1 k.c.
 3. powództwo zasługuje na uwzględnienie, albowiem umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone, które nie wiążą konsumenta (art. 3851 § 1 zd. 1 k.c.). Abuzywność przedmiotowych postanowień umowy jest konsekwencją przyznania wyłącznie bankowi jako stronie umowy kredytu uprawnienia do jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy (zarówno wysokości kredytu przeliczonego na franki szwajcarskie, jak i rat kredytu waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego).

Mam nadzieję na więcej tak szybkich i sprawnych procesów.

Wyrok jest nieprawomocny.

 • Postanowienie SO w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny w składzie SSO Piotr Grenda, sygn. akt XXVIII C 4698/22 z dnia 21 października 2022 r. poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu hipotecznego wynikającego z umowy z lipca 2006 r. nieprawomocne
Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik