millennium bank

Aktualności

Sąd uznaje umowę z Bankiem Millennium za nieważną

Miło nam poinformować o kolejnej wygranej dla Naszych Kredytobiorców. W dniu 22 września 2022 r. po upływie niecałych 13 miesięcy od dnia wniesienia pozwu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – „wydział frankowy” poległ Bank Millennium.

Sąd ustalił, iż umowa zawarta w styczniu 2007 r. z pozwanym Bankiem jest nieważna, zasądził na rzecz Kredytobiorców wszelkie wpłaty dokonane przez powodów na rzecz Banku, w tym również wszelkie kwoty uiszczone na rzecz Banku z tytułu kosztów ubezpieczenia. Odsetki zasądzone zostały od dnia doręczenia pozwanemu pozwu, a nie od dnia pouczenia przez Sąd kredytobiorców o skutkach ustalenia nieważności ich umowy.

Na koniec Sąd obciążył Bank w całości kosztami postępowania I Instancyjnego oraz postępowania wywołanego zażaleniem pozwanego Banku na postanowienie o zabezpieczeniu

  • Postanowienie SO w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny w składzie SSO Joanna Karczewska, sygn. akt XXVIII C 13884/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu hipotecznego wynikającego z umowy o Millekredyt DOM z lutego 2006 r. prawomocne

 

  • Postanowienie SO w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny w składzie SSO Aleksandra Orzechowska, sygn. akt XXVIII C 11460/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu hipotecznego wynikającego z umowy ze stycznia 2007 r. prawomocne

 

  • Wyrok SO w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny w składzie SSO Aleksandra Orzechowska, sygn. akt XXVIII C 11460/12 z dnia 22 września 2022 r. ustalający nieważność umowy z Bankiem Millennium S.A. i zasądzający całość wpłat kredytobiorców na rzecz kredytu. Odsetki liczone od dnia doręczenia pozwanemu pozwu, Sąd wskazuję, iż powodowie już w chwili złożenia pozwu do Sądu byli zdecydowani aby domagać się ustalenia, ze zawarta umowa kredytowa jest nieważna w związku z zawartymi w niej postanowieniami umownymi. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 144.028,27 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania przed Sądem I Instancji i postępowaniem wywołanymi zażaleniem Banku na zabezpieczenie.

 

  • Postanowienie SO w Warszawie, Wydział XXVIII Cywilny w składzie SSO Ewa Pawłowska, sygn. akt XXVIII C 15545/22 z dnia 23.03.2023 r. poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu hipotecznego Banku Millennium S.A. z lutego 2008 r.

nieprawomocne. Sąd w punkcie II Postanowienia odstępuje od uzasadnienia postanowienia w całości podzielając argumenty Kancelarii przytoczone we wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Naszym priorytetem jest pomoc frankowiczom.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik