praca zdalna

Nowości z prawa

Praca zdalna w Kodeksie pracy – nowe przepisy od kwietnia 2023r.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dot. telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023r.

Wprowadzenie definicji pracy zdalnej

Nowe przepisy wprowadzają do Kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, która będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Praca zdalna może być całkowita lub hybrydowa, co oznacza, że praca może być wykonywana częściowo w domu, a częściowo w firmie.

Uzgodnienie pracy zdalnej między pracownikiem a pracodawcą

Praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia, poprzez zmianę warunków umowy o pracę. Nie będzie wymagana forma pisemna.

Umożliwienie pracodawcy polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach

Pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi (a nie z nim uzgodnić) pracę zdalną w szczególnych okolicznościach, takich jak:

  • okres obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
  • sytuacja, w której z powodu siły wyższej (np. pożar lub zalanie zakładu pracy) zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie będzie czasowo możliwe.

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Ustawa wprowadza obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi), a jeśli nie dojdzie do takiego porozumienia, w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. W przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna z zakładowych organizacji związkowych, regulamin będzie ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi wyposażenia niezbędnego do pracy zdalnej, w tym sprzętu komputerowego, łączności internetowej oraz oprogramowania. Pracodawca będzie również zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą zdalną oraz do ustalenia z pracownikiem sposobu monitorowania wykonywanej przez niego pracy.

W przypadku pracy zdalnej pracownik będzie miał prawo do przerw na odpoczynek takie same, jak w przypadku pracy stacjonarnej, a także do korzystania z pomieszczeń sanitarnych i wypoczynkowych na miejscu pracy, jeśli zdecyduje się na pracę hybrydową.

Podsumowanie

Wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej i uchylanie przepisów dotyczących telepracy to ważne kroki w kierunku uregulowania tej formy zatrudnienia. Nowe przepisy zapewniają pracownikom większą ochronę praw i wyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej, a pracodawcom umożliwiają sprawniejsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb biznesowych.

Jednocześnie, wprowadzenie obowiązku określenia zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w regulaminie pracodawcy, a także zapewnienie pracownikom niezbędnego wyposażenia i przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą zdalną, to ważne elementy przeciwdziałające ewentualnym nadużyciom ze strony pracodawców.

Nowe przepisy o pracy zdalnej przynoszą zmiany dla pracodawców i pracowników. Aby upewnić się, że Twoja firma jest w pełni przygotowana na te zmiany, skorzystaj z naszego doradztwa prawnego.

Może Cię zainteresować:
Kontakt
Tatiana Parma-Mura

Radca Prawny, Prawnik Rybnik

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5/C2
44-200 Rybnik